Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kindercoaching Flore januari 2024

Algemeen
Kindercoaching Flore is opgericht door Stephanie Vingerling. De onderneming staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 87940256. Kindercoaching Flore richt zich op het coachen van kinderen en het coachen van kinderen en professionals in het onderwijs.

Toestemming begeleiding
De opdrachtgever draagt zorg voor het op de hoogte stellen van beide gezaghebbende ouders over de coaching die gegeven wordt door Kindercoaching Flore. Indien ouders op enige wijze bezwaren maken tegen de begeleiding kan Kindercoaching Flore hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

Vertrouwelijkheid
Kindercoaching Flore zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgevers en kind. In overeenstemming met de persoonlijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens waaronder de Algemene Verodering Gegevensbescherming (AVG). Mochten er signalen zijn die de veiligheid van het kind in gevaar brengen zal Kindercoaching Flore dit bespreken met ouders en school. Dit is conform de Wettelijke Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.

Aansprakelijkheid
Kindercoaching Flore zal naar beste inzicht en vermogen de coaching uitvoeren. Het advies, de coaching en begeleiding van Kindercoaching Flore is oplossing- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind ontwikkelt in zijn/haar eigen proces. Kindercoaching Flore is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, letsel voortvloeiend uit of in verband met de geboden diensten. Kindercoaching Flore is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens van de opdrachtgever. Het kind en de opdrachtgever blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een coaching sessie. Kindercoaching Flore heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. In het geval dat Kindercoaching Flore een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan door de verzekering wordt uitgekeerd. De opdrachtgever vrijwaart Kindercoaching Flore tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht over het coachen of het contact gelieve dit meteen kenbaar te maken, zodat door middel van een gesprek naar een oplossing gezocht kan worden. Mocht er geen oplossing of overeenstemming bereikt kunnen worden, zal Kindercoaching Flore zich houden aan de procedure van de beroepsvereniging van Adiona.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal de reserveerde tijd niet in rekening gebracht worden. Bij afmeldingen korter dan 24 uur zal dit wel het gevolg zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk via mail of telefonisch. Mocht uw kind bij een training afwezig zijn wordt de gerekende tijd alsnog in rekening gebracht.

Tarieven
De actuele tarieven zijn te vinden op www.kindercoachingflore.nl. Alle bedragen zijn inclusief voorbereidingstijd, uitwerking en gebruik van materialen. Voor het maken van een uitgebreider verslag voor officiële instanties/organisaties of observaties wordt 1 uurtarief gehanteerd.

Betalingsvoorwaarden
Als er niet binnen het afgesproken termijn wordt betaald stuurt Kindercoaching Flore een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan is Kindercoaching Flore gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €7,50 per nota in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, is Kindercoaching Flore genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, conform de wet, zijn volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoaching Flore gerechtigd de verdere begeleiding op te schorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Slotbepaling
Kindercoaching Flore behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de tot stand gekomen rechtsbetrekking. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, evenals alle andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bevoegd.